NEBuffer Comparison Chart (1X)

NEBuffer 1 NEBuffer 1.1 NEBuffer r1.1
yellow label yellow label yellow label
10 mM Bis Tris Propane-HCl 10 mM Bis Tris Propane-HCl 10 mM Bis Tris Propane-HCl
10 mM MgCl₂ 10 mM MgCl₂ 10 mM MgCl₂
1 mM DTT 100 µg/ml BSA 100 µg/ml Recombinant Albumin
pH 7.0@25°C pH 7.0 @ 25°C pH 7.0 @ 25°C
NEBuffer 2 NEBuffer 2.1 NEBuffer r2.1
blue label blue label blue label
10 mM Tris-HCl 10 mM Tris-HCl 10 mM Tris-HCl
10 mM MgCl₂
10 mM MgCl₂
10 mM MgCl₂
50 mM NaCl
50 mM NaCl
50 mM NaCl
1 mM DTT 100 µg/ml BSA 100 µg/ml Recombinant Albumin
pH 7.9@25°C pH 7.9 @ 25°C pH 7.9 @ 25°C
NEBuffer 3 NEBuffer 3.1 NEBuffer r3.1
red label red label red label
50 mM Tris-HCl
50 mM Tris-HCl
50 mM Tris-HCl
10 mM MgCl₂
10 mM MgCl₂
10 mM MgCl₂
100 mM NaCl
100 mM NaCl
100 mM NaCl
1 mM DTT 100 µg/ml BSA 100 µg/ml Recombinant Albumin
pH 7.9@25°C pH 7.9 @ 25°C pH 7.9 @ 25°C
NEBuffer 4 CutSmart Buffer rCutSmart Buffer
green label green label green label
20 mM Tris-acetate
20 mM Tris-acetate
20 mM Tris-acetate
10 mM Magnesium acetate
10 mM Magnesium acetate
10 mM Magnesium acetate
50 mM Potassium acetate
50 mM Potassium acetate
50 mM Potassium acetate
1 mM DTT 100 µg/ml BSA 100 µg/ml Recombinant Albumin
pH 7.9@25°C pH 7.9 @ 25°C pH 7.9 @ 25°C